NAT

NAT (Network Address Translation)

Giải pháp lưu trữ, trao đổi dữ liệu cho doanh nghiệp tính bảo mật cao.

Truy xuất dữ liệu mọi lúc mọi nơi thông qua môi trường internet trên nhiều thiết bị.